Program rehabilitacji leczniczej

NUMER PROJEKTU:

WND-RPSL.08.03.02-24-00GB/19-003

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.01.2020 – 31.12.2022

WARTOŚĆ PROJEKTU: 

1 946 939,14

WARTOŚĆ DOFINSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

1 654 898,26

 

Medea Centrum Medyczne Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny)

 dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

TYTUŁ PROJEKTU:

Program rehabilitacji leczniczej w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni w Mazańcowicach i powiecie bielskim, w Centrum Medycznym Medea

CELE  PROJEKTU:

1/ Zwiększenie dostępu 1152 osób (576 kobiet) powyżej 50. r.ż. (50-59 r.ż. u kobiet  i 50-64 r.ż. u mężczyzn) z województwa śląskiego, głównie z powiatu bielskiego i Jastrzębia Zdrój do rehabilitacji i profilaktyki przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego

2/ Zwiększenie dostępu do edukacji  zdrowotnej, wydłużającej/przywracającej aktywność zawodową, a także podniesienie  kwalifikacji 20 osób (10 kobiet) osób personelu medycznego w Mazańcowicach w latach 2020-22.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

- kobiety w wieku 50 – 59 lat

- mężczyzna w wieku 50 – 64 lat

- pozostawać aktywnym zawodowo lub deklarować chęć podjęcia pracy

- mieszkać na terenie powiatu bielskiego lub Jastrzębia Zdroju

- mieć rozpoznaną przewlekłą chorobę układu kostno- stawowego i mięśniowego zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób  ICD – 10:

  • M15 – Zwyrodnienia wielostawowe
  • M16 – Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
  • M17 – Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
  • M18 – Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo - śródręcznego
  • M19 – Inne choroby zwyrodnieniowe
  • M47 – Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
  • M50 – Choroby kręgów szyjnych
  • M51 – Choroby kręgów lędźwiowych
  • M54 – Choroby mięśni grzbiety

-  osoby, które nie korzystały w ciągu ostatnich 6 m-cy z rehabilitacji finansowanej przez NFZ, ZUS, KRUS, PFRON z powodu w/w jednostek chorobowych

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU:

- przyjmujemy telefonicznie:

531 550 105

731 450 105

- mailowo: rejestracja@medea-mazancowice.pl