Program rehabilitacji leczniczej

Program rehabilitacji leczniczej u osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi i nerwicowymi

Projekt „Program rehabilitacji leczniczej u osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi i nerwicowymi” numer WND-RPSL.08.03.02-24-03AA/19 realizowany przez MEDEA CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej
opieki zdrowotnej – konkurs.

Termin realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 31.10.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu 600 osobom (w tym 300 kobietom) w wieku powyżej 18 roku życia (18-59 lat dla kobiet i 18-64 lat dla mężczyzn) z województwa śląskiego, głównie z Mazańcowic, powiatu bielskiego, Bielsko-Białej i Jastrzębia-Zdroju z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych afektywnych i nerwicowych do rehabilitacji oraz do edukacji zdrowotnej, wydłużającej/przywracającej aktywność zawodową oraz sprawność psychiczną i społeczną a także podniesienie kwalifikikacji 10 osób personelu medycznego (w tym 5 kobiet) w Mazańcowicach/Jastrzębiu-Zdroju w latach 2020-2022.
W wyniku realizacji projektu:
– liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla kadry medycznej – 10 osób,
– liczba osób objętych wspariem w programie w wieku 50 lat i więcej – 300 osób,
– liczba osób uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie – 600 osób,
– liczba osób uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych – 600 osób,
– liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 240 osoby.

Wartość projektu: 1 989 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 690 650,00 PLN